Witbar

Regulamin

§1 Wstęp

 1. Niniejsze Ogólne warunki dostawy określają warunki sprzedaży towarów przez WITBAR SP. Z O.O. za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej umieszczonej na stronie http://witbar.irone.pl/pl/login/ oraz odpowiednio do wszystkich innych sposobów zawierania umowy sprzedaży lub dostawy (telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie pisemnej czy ustnej).
 2. W celu dokonywania zakupów poprzez internetową platformę sprzedażową http://witbar.irone.pl/pl/login/ należy zgłosić chęć założenia konta telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rejestracji w serwisie dokonuje WITBAR SP. Z O. O.. Na podany przez Zamawiającego adres e-mail przesyłane zostaną informacje niezbędne do logowania do systemu.
 3. Przedsiębiorcą prowadzącym internetową platformę sprzedażową jest WITBAR SP. Z O. O., ul. W. Bogusławskiego 5, 63-300 Pleszew, NIP:6080122730, REGON:524866165, KRS:0001027459, zwany również „Sprzedającym”.
 4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne: Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, Safari w wersji 13.1 lub nowszej oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli.

§2 Zasady ogólne

 1. W stosunku do wszystkich Zamawiających obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Dostawy; sprzeczne lub odbiegające od naszych Ogólnych Warunków Dostawy warunki zamawiającego nie są przez nas zaakceptowane i nie są wiążące, chyba, że zaakceptowaliśmy je w sposób wyraźny w formie pisemnej. Nasze Ogólne Warunki Dostawy obowiązują również wtedy, jeżeli realizujemy dostawę dla Zamawiającego bez zastrzeżeń pomimo naszej wiedzy o sprzecznych lub odbiegających od naszych ogólnych warunków dostawy warunków Zamawiającego. Wszystkie porozumienia, które zostały dokonane między nami a Zamawiającym są zamieszczone w niniejszej umowie. Wszystkie uzgodnienia, ustalenia dodatkowe oraz zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej (pod rygorem nieważności).
 2. Ustne i pisemne zobowiązania odbiegające od naszych Ogólnych Warunków Dostawy wymagają dla zachowania ważności zgody potwierdzonej w formie dokumentowej przez właściciela przedsiębiorstwa lub osób uprawnionych do reprezentacji. Poza tym nasi przedstawiciele i współpracownicy nie mają uprawnień do zawierania uzgodnień odbiegających od treści niniejszych Ogólnych Warunków Dostawy ani do oferowania specjalnych warunków.
 3. Niniejsze ogólne warunki dostawy znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do przedsiębiorców.
 4. Za przedsiębiorców uważa się podmioty, którzy zgodnie z właściwym prawem krajowym, w którym mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uznawani się za przedsiębiorców.
 5. Niniejsze ogólne warunki dostawy stosuje się do każdego zamówienia składanego przez Zamawiającego.

§3 Oferta / dokumentacja do oferty

 1. Na platformie sprzedażowej po zalogowaniu widoczna jest lista towarów wraz z precyzującymi je atrybutami.
 2. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Dotyczy to również cenników przesłanych w formie e-mail lub informacji przekazanych ustnie czy telefonicznie.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych towarów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych towarów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup oraz nie ponosi odpowiedzialności za brak towarów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania zamówień, jak również za zmiany cen towarów.
 4. Jeżeli zamówienie podlega kwalifikacji jako oferta, zgodnie z art. 66 kodeksu cywilnego oraz 66 (1) kodeksu cywilnego, to możemy ją przyjąć w ciągu 7 dni roboczych. Po upływie tego terminu w przypadku braku potwierdzenia uważa się zamówienie za nieprzyjęte. Brak odpowiedzi z naszej strony na złożone przez Zamawiającego zamówienie, w żadnym wypadku nie będzie traktowany jako przyjęcie tego zamówienia. Postanowienia art. 68 (2) k.c. nie mają w takim wypadku zastosowania.
 5. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności po stronie naszego przedsiębiorstwa.
 6. Na rysunkach, wzorach, kalkulacjach oraz pozostających dokumentach zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie. W szczególności dotyczy to pisemnych dokumentów, które określone są jako poufne. Przed udostępnieniem ich osobom trzecim zamawiający musi uzyskać naszą pisemna zgodę.

§4 Ceny / warunki płatności, prawo do potrącenia / prawo zatrzymania

 1. Podane w ofercie lub potwierdzeniu przyjęcia oferty nasze ceny obowiązują jako nie zmienione z zastrzeżeniem, że dane będące podstawą zamówienia nie uległy zmianie ze zlecenia, jednak najdłużej przez okres 2 miesięcy.
 2. ile coś innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia obowiązują ceny, które nie obejmują wynagrodzenia za opakowanie. W ofercie mogą być również towary zawierające cenę z opakowaniem i jego przygotowaniem.
 3. Podatek VAT nie jest zawarty w naszych cenach. Podatek VAT zostanie osobno wyszczególnione na fakturze w wysokości przewidzianej ustawowo w dniu jej wystawienia, o ile przepisy tak przewidują.
 4. Późniejsze zmiany w zleceniu na polecenie zamawiającego zostaną zamawiającemu policzone w fakturze.
 5. Potrącenie z ceny skonta wymaga osobnego wyraźnego pisemnego porozumienia.
 6. ile coś innego nie wynika z potwierdzenia zamówienia, to cena netto (bez potrąceń) jest wymagalna w ciągu 14 dni od dostawy, chyba że strony umówią inny termin płatności w zamówieniu. W przypadku nowych Zamawiających (którzy zrealizowali mniej niż dwa zamówienia) obowiązuje przedpłata.
 7. ile strony nie ustalają inaczej koszty transportu pokrywa „Sprzedający”.
 8. Niniejszym obowiązują ustawowe reguły dotyczące skutków opóźnienia.
 9. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że spełnienie płatności z powodu niedostatecznych możliwości płatniczych zamawiającego jest zagrożone, w tym wypadku możemy żądać przedpłaty, towar jeszcze nie dostarczony zatrzymać oraz wstrzymać dalszą realizację umowy.
 10. Powyższe prawa przysługują również nam, o ile zamawiający znajduje się w zwłoce lub opóźnieniu z płatnością dotyczącą tego samego stosunku prawnego.
 11. Prawo do potrąceń przysługuje zamawiającemu tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem lub zostały przez nas zaakceptowane.
 12. Jesteśmy uprawnieni do przelewu wierzytelności z naszych kontaktów handlowych.

§5 Termin dostawy /opóźnienia w dostawie / siła wyższa

 1. Termin dostawy zostanie każdorazowo uzgodniony pomiędzy stronami. Jeżeli termin jest określony w tygodniach kalendarzowych, ważny jest ostatni dzień roboczy tygodnia. Przekroczenie terminu dostawy do jednego tygodnia uważa się za dopuszczalne.
 2. Początek biegu podanego przez nas terminu dostaw jest uzależniony od wyjaśnienia wszelkich pytań natury technicznej, wynikających z warunków określonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, o ile takie pytania występują. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z nami w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 3. Zachowanie przez nas obowiązku dostawy jest uwarunkowane przez terminowe i właściwe wykonanie obowiązków przez zamawiającego.
 4. W razie zmiany miejsca wykonania zobowiązania odbioru rzeczy po zawarciu umowy, dodatkowe koszty tym spowodowane obowiązany będzie ponieść Zamawiający.
 5. W wypadku zwłoki zamawiającego jako wierzyciela lub zawinionego naruszenia pozostałych obowiązków związanych ze współdziałaniem przez zamawiającego, jesteśmy uprawnieni do dochodzenia powstałych po naszej stronie szkód, wraz z ewentualnymi dodatkowymi nakładami z naszej strony. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia dalszych roszczeń.
 6. W razie wystąpienia warunków określonych w ust. 5, przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu dostawy na zamawiającego, od momentu wystąpienia warunków określonych w ust. 4, kiedy zamawiający znajduje się w zwłoce jako wierzyciel lub w opóźnieniu jako dłużnik.
 7. Jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z przepisami ustawy z tytułu zwłoki, o ile konsekwencją zwłoki w dostawie, za którą jesteśmy odpowiedzialni zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń, ponieważ w skutek zwłoki świadczenie utraciło dla niego całkowicie znaczenie.
 8. Jesteśmy odpowiedzialni także za zwłokę zgodnie z przepisami, o ile zwłoka w dostawie jest spowodowane naruszeniem przez nas umowy w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa. O ile zwłoka spowodowana jest wskutek zwłoki w transporcie a nie jest przez nas spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza ogranicza się do wysokości przewoźnego, a jeśli dostarczamy towar samodzielnie do wysokości przewoźnego jaki by za taką usługę przysługiwał.
 9. Jesteśmy odpowiedzialni za inne rodzaje zwłoki zgodnie z przepisami ustawy również, o ile zwłoka w dostawie związana jest z naruszeniem przez nas jednego z podstawowych obowiązków wynikających z umowy, w tym przypadku jednak odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do przewidywalnej, zwykle występującej szkody.
 10. Zakłócenia w pracy i zdarzenia spowodowane siłą wyższą – epidemie, pandemie strajki, przerwy w pracy lub zwłoka w dostawie surowców, brak surowców i podobne przypadki u nas jak i u naszych dostawców – zwalniają nas z obowiązku dostaw.

§6 Przejście ryzyka

 1. Z chwilą wydania towaru ryzyko niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego.

§7 Obowiązek zamawiającego przy otrzymaniu dostawy

 1. Zamawiający zobowiązany jest do podpisania i przybicia pieczątki firmowej na otrzymanych od kierowcy dokumentach dostawy tj. kopii potwierdzenia przyjęcia towaru, liście przewozowym CMR i oddaniu wymienionych dokumentów kierowcy. Zamawiający jest odpowiedzialny za powstałe u nas szkody w związku z niespełnieniem powyższego obowiązku.
 2. Zamawiający może składać reklamacje niezwłocznie po ujawnieniu wad, a w przypadku braków ilościowych nie później niż w termie 2 dni roboczych od daty odbioru towaru.
 3. Złożenie reklamacji wymaga zachowania formy pisemnej lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: [email protected]
 4. Reklamacja rozpatrzona zostanie w termie do 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W odpowiedzi na reklamacje poinformujemy również o terminie odbioru lub wymiany towaru.
 5. Zamawiający zobowiązany jest do dokładnego opisania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§8 Odpowiedzialność za wady

 1. Roszczenia zamawiającego z tytułu wad, przewidują, że Zamawiający spełni swoje obowiązki związane ze zbadaniem oraz zgłoszeniem reklamacji niezwłocznie od ujawnienia wad.
 2. W wypadku wystąpienia wady jakościowej zamówionego towaru, zamawiającemu przysługuje według własnego wyboru prawo do ponownego spełnienia świadczenia w formie dostarczenia nowej wolnej od wad rzeczy (towaru) lub jego całkowitej wymiany. W wypadku usunięcia wady jesteśmy zobowiązani ponieść wszystkie niezbędne do usunięcia wady nakłady, w szczególności koszty transportu związane z odbiorem towaru z miejsca jego dostawy.
 3. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości dostawy, chyba, że część dostawy utraciła dla zamawiającego całkowicie znaczenie.
 4. Inne żądania rękojmi za wady niż te wyraźnie wskazane w ust. 2, zostają wyłączone, a termin trwania rękojmi zostaje ograniczony do 1 roku.
 5. Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa zostaje wyłączona za wyjątkiem przypadków, gdy szkoda wyrządzona zostanie przez nas umyślnie.
 6. Dostawę, mniejszą lub większą o 10% od zamówienia uważa się za zaaprobowaną, nie stanowi ona wady.
 7. Odpowiedzialność z tytułu zawinionego pozbawienia życia lub szkód cielesnych, szkód na zdrowiu zostaje nie naruszona. Powyższe dotyczy również odpowiedzialności za produkt.
 8. Nie odpowiadamy w przypadku, gdy wada stwierdzona zostanie po dalszej odsprzedaży naszego towaru, chyba że wada jakościowa spowodowana jest wadliwą produkcją i wystąpi w okresie 3 miesięcy od wydania przez nas towaru Zamawiającemu. W takim przypadku w ramach rękojmi Zamawiający może żądać wymiany towaru i jego dostarczenia do miejsca dostawy. Inne roszczenia z rękojmi za wady zostają wyłączone.
 9. O ile powyżej nie jest uregulowane w sposób odmienny, to nasza odpowiedzialność jest wyłączona.

§9 Zastrzeżenie prawa własności

 1. Zastrzegamy sobie własność na przedmiocie dostawy aż do uregulowania wszystkich płatności z wzajemnych bieżących stosunków gospodarczych (umownych) z zamawiającym, zastrzeżenie prawa własności dotyczy uznanego salda. W wypadku sprzecznego z umową zachowania się zamawiającego, w szczególności w przypadku opóźnienia w płatności jesteśmy uprawnieni, do odebrania przedmiotu dostawy. Odebranie przez nas przedmiotu dostawy stanowi odstąpienie od umowy. Po odebraniu przedmiotu dostawy jesteśmy uprawnieni do jej spieniężenia. Kwota uzyskana ze spieniężenia zostanie zaliczona na zobowiązania zamawiającego, po odliczeniu odpowiednich kosztów spieniężenia.
 2. Zamawiający jest zobowiązany do dbałego traktowania przedmiotu dostawy. W szczególności jest on zobowiązany do należytego ubezpieczenia na wypadek szkód spowodowanych przez ogień, wodę oraz w wypadku kradzieży wg nowego stanu (wartości) rzeczy. W wypadku zajęcia lub innych naruszeń ze strony osób trzecich, zamawiający jest zobowiązany nas o tym niezwłocznie pisemnie powiadomić, 3. Zamawiający jest uprawniony do dalszego zbycia przedmiotu dostawy w przepisowych stosunkach/kontraktach handlowych. Zamawiający przelewa już teraz nam wierzytelności w wysokości kwoty łącznej na fakturze (łącznie z podatkiem VAT), które powstaną w wyniku dalszego zbycia w stosunku do odbiorców zamawiającego lub osób trzecich, niezależnie czy przedmiot dostawy został sprzedany bez lub po przetworzeniu. Zamawiający pozostaje dalej uprawniony do ściągnięcia przelanych wierzytelności jako powiernik.
 3. Nasze prawo do samodzielnego ściągania należności jest przez powyższe postanowienie nie naruszone. Niniejszym zobowiązujemy się do nie ściągania należności, tak długo jak zamawiający spełnia swoje obowiązki płatnicze z pobranego przychodu, zamawiający nie popadnie w zwłokę oraz w szczególności nie został zgłoszony w stosunku do niego wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego lub dojdzie do zaprzestania płatności z jego strony. W wypadku wystąpienia którejś z powyżej opisanych sytuacji mamy prawo żądać, aby zamawiający poinformował nas o scedowanych wierzytelnościach oraz o dłużnikach z tych wierzytelności, ponadto udzielić niezbędnych informacji do zajęcia, wydać związaną z tym dokumentacją oraz poinformować dłużników (osoby trzecie) o przelewie. W wypadku zwłoki dostawcy jesteśmy uprawnieni do ujawnienia cesji.
 4. Przetworzenie lub przerobienie dostarczonej rzeczy przez zamawiającego następuje stale na naszą rzeczą w wypadku przetworzenia sprzedanej rzeczy z innymi nie będącymi naszą własnością przedmiotami nabywamy współwłasność na nowo w ten sposób powstałej rzeczy wg stosunku wartości towaru (kwota z faktury łącznie z podatkiem VAT) do innych uczestniczących w przetworzeniu przedmiotach wg stanu w momencie przetworzenia. Uregulowanie dotyczące zastrzeżenia prawa własności z § 9 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia.
 5. Na żądanie zamawiającego zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia, o ile wartość zabezpieczeń przewyższa wartość naszych wierzytelności o 10 %. Wybór zwolnionego zabezpieczenia ciąży na nas.

§10 Poufność / dokumenty

 1. Zamawiającemu nie wolno udostępniać osobom trzecim uzyskanych od nas informacji handlowych, technicznych oraz innych informacji, chyba, że informacje te są powszechnie lub inny prawnie dopuszczalny sposób znane. Dotyczy również to okresu po zakończeniu umowy.
 2. Wszystkie przez nas przekazane dokumenty wraz z ewentualnie sporządzonymi kopiami podlegają zwrotowi na nasze pierwsze żądanie, o ile zamawiającemu nie przysługuje prawo do dalszego korzystania z nich.

§11 Prawa ochrony własności przemysłowej /prawa autorskie

 1. O ile przy wykonaniu zamówienia zostaną naruszone prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie. Zamawiający odpowiada samodzielnie za spowodowane naruszenia. Zamawiający jest zobowiązany do zwolnienia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich z powodu takiego naruszenia prawa.

§12 Wybór prawa/ właściwość miejscowa sądu

 1. W stosunku do niniejszej umowy oraz wszystkich stosunków prawnych pomiędzy stronami niniejszej umowy obowiązuje prawo polskie. Postanowienia Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 1 kwietnia 1980 („CISG”) oraz pozostałe międzynarodowe postanowienia dotyczące sprzedaży lub umów o dzieło nie znajduje zastosowania.
 2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów z niniejszej umowy jest sąd właściwym dla siedziby Sprzedającego.

§13 Postanowienie końcowe

 1. Umowa sporządzona została w języku polskim oraz niemieckim. W przypadku niezgodności wiążąca jest treść umowy w języku polskim.
 2. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy są lub staną się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień.

Produkty kupisz w sieci sklepów